Disclaimer

Hoewel de website van ProCompany met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van ProCompany informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.

ProCompany is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Jegens een ieder zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van de Ooa waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Amsterdam onder nummer KvK Tilburg 18060742.